Contact
DMR

מיתוג עבור חברת ד.מ.ר העוסקת בתכנון ערים ואדריכלות. הלוגו מעוצב מאותיות מבניות המרמזות על בטון, ומזכירות קצת קומפוזיציה של מספר מבנים ובניינים בתוך שטח נתון