Contact
Ofir A. Architecture

חתימה החושפת אישיות מעניינת ומשפט מיצוב מרכזי שמגדיר את העשייה הארכיטקטונית של אסיאס. יצירה של מיתוג שמתאר בדיוק את הסגנון, אשר העדפותיו העיצוביות הן בעיקרן חומר ו״הנד מייד״, פריטים יוקרתיים ואליטיסטיים, עבור המעמד הגבוה.